Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych

Wstęp
Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo mogli czuć się bezpiecznie przeglądając naszą stronę internetową.

Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

Korzystanie przez Państwa z naszych stron internetowych lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest:

Ryszard Owczarz NIP 6170250727 oraz Mateusz Świdowicz NIP 6080055063, prowadzący wspólnie:

ZAKŁAD MECHANICZNY FOSTER
Ryszard Owczarz, Mateusz Świdowicz s.c.
Zielona Łąka, ul. Wenecka 2
63 – 300 Pleszew

NIP 608-011-19-91

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia swobodne poruszanie się po stronie i jakąkolwiek komunikację.

Administrator, przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od użytkowników odwiedzający stronę Administratora. Są to m.in. imię i nazwisko i adres e – mail.  Zawsze będą to jednak takie dane, które dobrowolnie poda nam użytkownik.

Administrator zbiera również informacje z urządzeń (w tym mobilnych) oraz aplikacji, które są wykorzystywane przez Państwa lub użytkowników, którym urządzenie zostało udostępnione do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, aplikacji lub usług i do korzystania z nich (na przykład: możemy pobierać informacje o numerze identyfikacyjnym i typie urządzenia, informacje o lokalizacji oraz informacje o połączeniu, takie jak dane statystyczne o widokach strony, dane o ruchu skierowanym na strony oraz ze stron, adres odsyłający URL, dane reklamowe, adres IP, historię przeglądania oraz informacje na temat logowań).

Poruszanie się w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Państwo dobrowolnej zgody na zbieranie danych. Niniejsza zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać Wasze dane tylko w takich celach na jakie się Państwo zgodzili. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi, którą w Zakładzie Mechanicznym zamówiliście.

Wykorzystujemy podane przez Państwa informacje przede wszystkim w celu weryfikacji jakości świadczonych usług, celem prowadzenia statystyk rynkowych – sprawdzamy jak wielu użytkowników odwiedza nasz Serwis, jak długo przebywa w Serwisie i jakie treści go szczególnie interesują, tak aby dopasować treść Serwisu do potrzeb jego użytkowników, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne do realizacji celu dla którego zostały zebrane. Zazwyczaj będziemy przetwarzać dane tylko przez czas świadczenia przez nas usług.

Przekazywanie danych innym Podmiotom

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo podmiot przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Państwa dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko w celu na jaki wyraziliście zgodę.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym Podmiotom odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO.

Mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po cofnięciu zgody tylko
w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz wskazanym poniżej. Powierzone dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich (poza teren UE/EOG). Nie podlegają one również zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zabezpieczenie danych

Zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zapewniamy, iż podjęliśmy wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych nam do przetwarzania, w tym w szczególności:
– stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
– zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
– prowadzimy dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej,
– do przetwarzania danych dopuszczamy wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez nas,
– zapewnimy kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały
– do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane,
– prowadzimy ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

W szczególności stosujemy następujące środki techniczne, które zapobiegają uzyskaniu przez osoby nieuprawnione dostępu do informacji i danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej:
– Środki kryptograficzne w postaci tunelu VPN i szyfrowanego połączenia SSH;
– Systemy firewall Amazon;
-Uwierzytelnienie za pomocą kluczy RSA i DSA.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Można zwrócić się do nas telefonicznie +48 665 155 546 lub za pośrednictwem adresu e–mail: biuro@zmfoster.pl o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych przez nas gromadzonych i przetwarzanych.
Można również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo
do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (można w tym wypadku przesłać te dane innemu Administratorowi danych).

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

W zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Administratora.

Przysługuje Wam również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.