Zakład Mechaniczny FOSTER Ryszard Owczarz, Mateusz Świdowicz spółka cywilna realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie: „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Zakład Mechaniczny Foster s.c. oraz gminy Pleszew w wyniku budowy hali produkcyjnej oraz zakupu nowoczesnych maszyn umożliwiających wdrożenie do oferty firmy nowych i udoskonalonych produktów i usług”.

 

Przedmiotem projektu jest budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym oraz zakup nowoczesnych maszyn i specjalistycznego oprogramowania.

 

Celem jest wdrożenie innowacji procesowej i nietechnologicznej.

 

Realizacja projektu ma zapewnić firmie Foster pełną niezależność produkcyjną, a także umożliwić wdrożenie do działalności firmy stanowiących rezultat własnych oraz zleconych prac B+R innowacji produkcyjnej, procesowej oraz nietechnologicznej, w wyniku czego Zakład Mechaniczny Foster s.c. poszerzy swoją ofertę o nowe/udoskonalone produkty/usługi.

 

Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 31.03.2021

 

Wartość projektu: 6 519 000,00 zł

 

Wartość dofinansowania: 2 385 000,00 zł